Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Boombie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Zadelmakerstraat 17, 2984 CC te Ridderkerk, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 77785576.
 2. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon die middels het Platform een Overeenkomst sluit of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Koper, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst die door de Koper middels het Platform wordt gesloten met een Verkoper en die voorziet in de levering door die Verkoper van een of meerdere Producten.
 5. Platform: boombie.nl.
 6. Aanbod: elk aan de Koper middels het Platform gericht aanbod van Verkopers betreffende de koop en levering van Producten.
 7. Verkoper: iedere onderneming die als aanbieder en verkoper van Producten van het Platform gebruik maakt, waaronder Boombie zelf mede begrepen kan zijn.
 8. Externe Verkoper: een Verkoper, niet zijnde Boombie.
 9. Producten: de in het kader van een Overeenkomst, door de betreffende Verkoper aan de Koper te verkopen en te leveren zaken.
 10. Service: de prestaties waartoe Boombie zich jegens Kopers en Externe Verkopers verbindt in het kader van de exploitatie van het Platform, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen, het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van de totstandkoming van Overeenkomsten, het doorsturen van bestellingen naar Verkopers en de afwikkeling van betalingen ter zake.
 11. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Platform door Kopers en de Service gericht aan Kopers. Behoudens voor zover uit het bepaalde in deze algemene voorwaarden anders voortvloeit, gelden deze algemene voorwaarden niet voor de rechtsverhouding tussen Boombie en Verkopers. Bij het Aanbod van en bij Overeenkomsten aangegaan met Externe Verkopers is Boombie niet verder betrokken dan als bemiddelaar. Voor het Aanbod en de (kwaliteit van de) Producten is de betreffende Verkoper verantwoordelijk en aansprakelijk.
 2. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk in het Aanbod van de betreffende Verkoper is vermeld, zijn op het Aanbod en de Overeenkomst de (algemene) voorwaarden van de Verkoper van toepassing, met dien verstande dat het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden, in geval van strijdigheid, te allen tijde prevaleert boven de (algemene) voorwaarden van de Verkoper. De Koper en Verkoper kunnen jegens elkaar een beroep doen op het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden.
 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn de Koper en Boombie verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Verkopers maken van het Platform gebruik om hun Aanbod aan Kopers te openbaren. Ten aanzien van Kopers en Externe Verkopers vervult Boombie hierbij slechts een faciliterende rol. Hoewel Boombie het Aanbod van Externe Verkopers zoveel als redelijkerwijs mogelijk is controleert voordat deze wordt geopenbaard, wordt de informatie uit het Aanbod door de betreffende Verkoper bepaald, voor de inhoud waarvan Boombie niet verantwoordelijk is. Boombie is dan ook niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij in het kader van de Service uitgaat van door Externe Verkopers verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
 2. De Externe Verkopers zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste en volledige informatie omtrent de door hen aangeboden Producten. Het Aanbod wordt, conform de door de betreffende Externe Verkoper aan Boombie verstrekte gegevens, waaronder eventuele afbeeldingen mede begrepen, zo nauwkeurig mogelijk en waarheidsgetrouw op het Platform weergegeven.
 3. Iedere Overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door de Koper gekozen Aanbod op de daartoe op het Platform aangewezen wijze door de Koper is aanvaard. Vervolgens zal Boombie de totstandkoming van de Overeenkomst zo spoedig mogelijk langs elektronische weg aan de Koper bevestigen.
 4. De Koper dient alle bij het plaatsen van de Overeenkomst gevraagde verplichte gegevens juist en volledig te verstrekken. De Overeenkomst kan slechts correct worden uitgevoerd indien de bedoelde gegevens juist en volledig zijn. Indien de Koper onverhoopt onjuiste of onvolledige gegevens bij het aangaan van de Overeenkomst heeft opgegeven, dient de Koper daarvan onverwijld mededeling te doen aan Boombie. Boombie is evenwel nimmer aansprakelijk voor door de Koper geleden schade ontstaan doordat de Koper onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
 5. Iedere Overeenkomst is na totstandkoming daarvan bindend; behoudens voor zover voorzien in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in het volgende artikel, maakt de Koper geen aanspraak op restitutie van de overeengekomen betaling.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING VOOR CONSUMENTEN

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, kan een Consument de Overeenkomst gedurende 14 dagen na ontvangst van de Producten, of indien de bestelling in gedeelten wordt geleverd, na ontvangst van de laatste deellevering, zonder opgave van redenen ontbinden. Individuele Producten die onderdeel zijn van een pakket dat voor een verzamelprijs is aangeboden, kunnen niet worden geretourneerd. Het recht van ontbinding kan in dat geval uitsluitend ten aanzien van het gehele pakket worden ingeroepen.
 2. De Consument heeft geen recht van ontbinding in geval van:
 1. de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. de levering van Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 3. de levering van Producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 4. de levering van Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
 5. de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 6. de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een Overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties;
 7. een Overeenkomst ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt
  1. De Consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de Overeenkomst ontbinden door daartoe op de op het Platform aangewezen wijze of door gebruikmaking van het door Boombie aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen volgens de door Boombie verstrekte instructies. Zo spoedig mogelijk nadat Boombie in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden in dit artikel, zal Boombie de ontbinding van de Overeenkomst per e-mail aan de Consument bevestigen.
  2. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, dient hij gedurende de bedenktijd van 14 dagen, zorgvuldig om te gaan met de betreffende Producten en de verpakking daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
  3. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de betreffende Verkoper retourneren. Retournering van de Producten door de Consument dient te geschieden binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst conform het bepaalde in lid 3.
  4. De Consument is jegens de Verkoper aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. De Verkoper maakt jegens de Consument aanspraak op vergoeding van deze waardevermindering, al dan niet doordat Boombie deze verrekent met de van de Consument ontvangen betaling.
  5. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Consument.
  6. Boombie zal de van de Consument ontvangen betaling, eventueel minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door de Verkoper zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Boombie niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de Consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 5. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN EN GARANTIE

 1. De Producten worden door de Verkoper bezorgd op het door de Koper opgegeven afleveradres.
 2. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de geadresseerde op het moment dat de Producten door de geadresseerde in ontvangst zijn genomen.
 3. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die niet aan de Externe Verkoper, Boombie of de transporteur is toe te rekenen, is de Verkoper gerechtigd de Producten voor rekening van de Koper op te slaan. De in verband met de niet-inontvangstname zoals hier bedoeld, te maken extra kosten, zoals extra bezorgkosten, komen eveneens voor rekening van de Koper.
 4. Een eventueel door de Verkoper verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten in het kader van een consumentenkoop jegens de Verkoper kunnen doen gelden (non-conformiteit).
 5. De eventueel toepasselijke garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit) vervalt in elk geval indien een gebrek van het geleverde Product het gevolg is van een van na de levering van buiten komende oorzaak dan wel een andere niet aan de Verkoper toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken ontstaan na de levering als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege de Verkoper en het aanbrengen van veranderingen aan het geleverde, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van de Verkoper zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 6. | FRAUDE OF VERMOEDEN DAARVAN

 1. Indien de Koper zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt, bijvoorbeeld door onjuiste gegevens bij de totstandbrenging van de Overeenkomst op te geven, de Producten niet in ontvangst te nemen of door zijn betalingsverplichtingen niet na te komen, is Boombie gerechtigd toekomstige bestellingen van de Koper te weigeren.
 2. Indien Boombie gerede twijfel heeft dat de Koper zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet is nagekomen of zal nakomen, is Boombie gerechtigd de Overeenkomst namens de Verkoper te annuleren. Indien in dat geval reeds door de Koper is betaald voor de Producten, zal Boombie de betaling restitueren.

ARTIKEL 7. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt uitdrukkelijk de verkoopprijs, inclusief btw en eventuele bezorgkosten vermeld.
 2. Betaling dient te geschieden op een van de daartoe bij het aangaan van de Overeenkomst door de Koper gekozen betaalmethoden. Na totstandkoming van de Overeenkomst is de Koper, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, onherroepelijk aan zijn betalingsverplichting gebonden.

ARTIKEL 8. | AANSPRAKELIJKHEID VAN BOOMBIE EN VRIJWARING

 1. Verkopers bepalen de inhoud van hun Aanbod op het Platform. Hoewel Boombie het Aanbod van Externe Verkopers zoveel als redelijkerwijs mogelijk is controleert voordat deze wordt geopenbaard, is Boombie niet gehouden zich er van te vergewissen of de van Externe Verkopers afkomstige gegevens zoals op het Platform geopenbaard, onrechtmatig, onjuist of misleidend zijn. Boombie aanvaardt ter zake dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Boombie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens van de Koper voor toegang tot zijn eventuele account op het Platform.
 3. Boombie spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van het Platform te optimaliseren. Echter kan Boombie niet garanderen dat de voorzieningen op het Platform onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen op het Platform steeds probleemloos functioneren. Elke aansprakelijkheid van Boombie ter zake is uitgesloten.
 4. Boombie is te allen tijde bevoegd het Platform of onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van het Platform of de servers van Boombie of derden. Alle aansprakelijkheid van Boombie als gevolg van de tijdelijke ontoegankelijkheid van het Platform of onderdelen daarvan is uitgesloten.
 5. Indien het Platform verwijzingen bevat, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, naar websites van derden, is Boombie nimmer aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.
 6. Boombie is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, geleden verlies, letselschade, overige gevolgschade, verlies van gegevens en overige immateriële schade, verband houdend met het gebruik van het Platform en de overige uitvoering van de Service door Boombie.
 7. De aansprakelijkheid van Boombie in het kader van Overeenkomsten waarbij hij zelf als Verkoper optreedt, is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot de factuurwaarde van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Boombie betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Boombie nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Boombie afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Boombie dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 8. In het kader van een consumentenkoop waarbij Boombie partij is, strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 9. De Koper vrijwaart Boombie van al zijn aanspraken en aanspraken van derden (waaronder Externe Verkopers mede begrepen) in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, welke aanspraken betrekking hebben op schade die niet aan Boombie kan worden toegerekend. Indien Boombie uit dien hoofde door een derde mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden Boombie zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Boombie, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Boombie en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.

ARTIKEL 9. | KLACHTBELEID

 1. Omdat Boombie niet aansprakelijk is voor het Aanbod, de uitvoering van de Overeenkomst door Externe Verkopers en de omstandigheid dat de Producten van Externe Verkopers aan de Overeenkomst beantwoorden, dient de Koper eventuele klachten daaromtrent rechtstreeks, en aldus zonder tussenkomst van Boombie, te richten aan de Externe Verkoper. Bij geschillen ter zake kan Boombie niet worden betrokken en aanvaardt Boombie geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Onverminderd het bepaalde in het volgende lid, dient de Koper klachten over de Service of over de uitvoering van Overeenkomsten waarbij Boombie als Verkoper optreedt, Schriftelijk en volledig en duidelijk omschreven aan Boombie te richten binnen zeven dagen nadat de Koper de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, heeft ontdekt.
 3. Een Consument kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is geleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij de Verkoper is geklaagd.
 4. Bij Boombie ingediende klachten over de Service of over de uitvoering van Overeenkomsten waarbij Boombie als Verkoper optreedt, worden binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Indien een klacht over de Service of over de uitvoering van Overeenkomsten waarbij Boombie als Verkoper optreedt, niet in onderling overleg tussen de Koper en Boombie kan worden opgelost, kan de Koper het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 10. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op het Platform en de onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de software, vormgeving en werking van het Platform en beelden getoond middels het Platform, behoren toe aan Boombie dan wel zijn licentiegevers, waaronder Externe Verkopers mede begrepen kunnen zijn. Het is zonder voorafgaande Schriftelijke instemming van Boombie c.q. de betreffende licentiegever, verboden het materiaal waarop de rechten van Boombie c.q. de licentiegever rusten, te verveelvoudigen, op enige wijze te reproduceren, te verspreiden, te exploiteren of daarvan afgeleide werken te maken.
 2. In geval van een aan de Koper toerekenbare inbreuk op het bepaalde in het vorige lid, behoudt Boombie c.q. de licentiegever zich alle rechten voor die hem krachtens de wet toekomen, waaronder het recht op een naar redelijkheid door hem vast te stellen schadevergoeding en onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk.

ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op het Aanbod, Overeenkomsten, het gebruik van het Platform en de Service is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval tussen Boombie en de Koper een geschil mocht ontstaan, zijn zij gehouden zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Behoudens voor zover de wet daaraan, onder de gegeven omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Boombie aangewezen om van gerechtelijke geschillen tussen Boombie en de Koper kennis te nemen.

 

Boombie
Zadelmakerstraat 17
2984 CC Ridderkerk

E-mailadres: info@boombie.nl